Dina uppgifter & GDPR

Dina uppgifter och GDPR

Studien kommer att samla in och registrera information om dig. För att kunna göra en vetenskaplig utvärdering kommer vi koppla data till ditt personnummer. Behandlarna som är inblandade i din behandling har tillgång till de svar som du själv ger i formulären och i behandlingsplattformen.  

Utöver de data som samlas in via behandlingsplattformen och vid intervjuerna vi gör kommer vi hämta in data från Medicinska födelseregistret (MFR) och Graviditetsregistret. Data som samlas in rör demografiska uppgifter (t ex högsta utbildningsnivå), mödrahälsovårds-, förlossnings-, och barnrelaterade variabler som vilket barn i ordningen som väntas, förlossningssätt, förlossningsupplevelse, graviditetslängd, annan sjukdom, barnets vikt, barnets mående efter förlossning, om barnet behövt neonatalvårdsamt uppgifter om bruk av tobak och vilken vård som den gravida fått inom mödrahälsovården. 

All information behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och sedvanlig sekretess gäller. Data analyseras av medverkande forskare vid Psykiatri Sydväst, SLSO och Karolinska Institutet. Datan kommer att sparas under hela din livstid för att senare kunna användas för att besvara ytterligare frågeställningar. Data från deltagare som tidigare samtyckt till deltagande i forskningsstudien Mom2B kommer att delas med Uppsala Universitet och forskare i det projektet, i linje med syftet i Mom2B som är att undersöka riskfaktorer för framtida psykisk och fysisk ohälsa.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Region Stockholm (forskningshuvudman). Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Marie Bendix, leg läkare, marie.bendix@ki.se, Studietelefonnummer: 08-123 849 10. 

Dataskyddsombud nås på gdpr.slso@sll.se och växelnumret 08-123 400 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet (datainspektionen@datainspektionen.se, 08-657 61 00)

Uppdaterad av:

josefinabrinkenius 2022-12-13