Dina uppgifter och GDPR

Dina uppgifter och GDPR

Studien kommer att samla in och registrera information om dig. För att kunna göra en vetenskaplig utvärdering kommer vi koppla data till ditt personnummer. Behandlarna som är inblandade i din behandling har tillgång till de svar som du själv ger i formulären och i behandlingsplattformen.  

Utöver de data som samlas in via behandlingsplattformen och vid intervjuerna vi gör kommer vi hämta in data från Medicinska födelseregistret (MFR) och Graviditetsregistret. Data som samlas in rör demografiska uppgifter (t ex högsta utbildningsnivå), mödrahälsovårds-, förlossnings-, och barnrelaterade variabler som vilket barn i ordningen som väntas, förlossningssätt, förlossningsupplevelse, graviditetslängd, annan sjukdom, barnets vikt, barnets mående efter förlossning, om barnet behövt neonatalvårdsamt uppgifter om bruk av tobak och vilken vård som den gravida fått inom mödrahälsovården. 

All informationen behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och sedvanlig sekretess gäller. Data analyseras av medverkande forskare vid Psykiatri Sydväst, SLSO och Karolinska Institutet. Datan vi samlar kommer att sparas under hela din livstid för att senare kunna användas för att besvara ytterligare frågeställningar. Datan behandlas i forskningssyfte enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) utifrån den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse. Ansvarig för dina personuppgifter är SLSO (forskningshuvudmannen). Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Marie Bendix, leg läkare, marie.bendix@ki.se, Studietelefonnummer: 08-585 849 10. 

Dataskyddsombud nås på gdpr.slso@sll.se och växelnumret 08-123 400 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet (datainspektionen@datainspektionen.se, 08-657 61 00)

Uppdaterad av:

josefinabrinkenius 2021-08-18