Vad är DANA-studien?

Om studien

Syftet med DANA-studien är att bekräfta effekten av behandlingen och undersöka dina upplevelser av en behandlarstödd internetbaserad psykologisk behandling. Vi vill också undersöka om olika bedömningsformer påverkar vården.

Vad innebär olika bedömningsformer och varför undersöker vi det?
Som deltagare kommer du att lottas mellan att få välja eller slumpas till hur bedömningen innan behandling görs – via telefon, via videosamtal eller via ett fysiskt besök (om du bor inom räckhåll för en av våra fysiska kliniker). Bedömningar och annan vård som genomförs på distans har börjat användas allt mer, med det behövs mer forskning om hur den upplevs och fungerar.

Vem kan vara med i studien och behandlingen?

Grundkraven för att kunna vara med är att du:

  • Är gravid i vecka 8-30 då behandlingen startar (anmälan kan göras innan vecka 8 och vi rekommenderar att anmälan görs senast i vecka 29).
  • Är inskriven och regelbundet går till mödravårdscentral
  • Har en depressionsdiagnos (bedöms innan behandlingens start).
  • Är minst 18 år.
  • Har tid att engagera dig i ditt behandlingsarbete ca 10 veckor.
  • Har tillgång till dator och internet.
  • Har möjlighet att göra praktiska övningar i din vardag.

Oavsett vart du bor i Sverige kan du medverka i studien. För att medverka i studien måste du vara folkbokförd och vistas i Sverige.

Oavsett hur du bedöms syftar bedömningen till att avgöra om IKBT-programmet är rätt behandling för dig. Om du kommer kunna vara med i själva behandlingen avgörs alltså efter att du fyllt i anmälningsformulären och genomgått en bedömning.

Hur går studien till?

Alla som anmäler sig kommer att först få fylla i formulär. Om du först bedöms uppfylla kriterierna för att vara med kommer du få genomgå en diagnostisk bedömningsintervju via telefon, video eller besök på mottagning innan vi slutgiltigt tar ställning till deltagande. Kan du vara med kommer du att erbjudas att genomgå internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) som har anpassats för depression under graviditeten baserat på tidigare forskning om vad gravida har för särskilda problem och behov. Om vi under bedömningen upplever att du inte skulle bli hjälpt av behandlingen för dina besvär kommer du att meddelas detta och vid behov få information om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Vi som behandlare kommer följa upp hur du mår innan, under och efter behandlingen samt åtta till tio veckor efter förlossningen. Du kan alltid också vända dig till 1177, din barnmorska, BVC-sjuksköterska, vårdcentral eller psykiatri på hemorten (https://www.1177.se/) om du är i behov av vård. Behandlingen vi erbjuder är inte tänkt att ersätta din vård via MVC, vårdcentral eller specialistmödravården, utan den fungerar som ett komplement till den vård man redan får.

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Önskar du avbryta studien meddelar du oss detta och fyller i några avslutande formulär, men även detta är självfallet frivilligt. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Studiens resultat kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. De deltagare som så önskar kan efter studiens färdigställande få en kort sammanfattning av den. Dina personliga resultat kommer inte att finnas tillgängliga eftersom resultaten analyseras på gruppnivå.

Kostar det något att delta i studien?

Du betalar sedvanlig patientavgift för dina besök och behandlingen täcks av högkostnadsskyddet. Vill du läsa mer om avgifter och kostnader hittar du mer information i avsnitt ”Försäkring och kostnader” eller klicka här.


Uppdaterad av:

josefinabrinkenius 2022-09-09