Om behandlingen

Om behandlingen

Behandlingen vi använder i DANA bygger på KBT-metoder och har anpassats för gravida som lider av depression. Den har i en tidigare studie visat goda effekter och hög patientnöjdhet.  

Behandlingen är utformad från moduler (eller avsnitt) på internetpsykiatrins plattform. Varje modul har ett tema med information, hemuppgifter och reflektion.

Under behandlingen har du regelbundet kontakt med din KBT-kunniga behandlare. Du har samma behandlare som både ger dig återkoppling och stöd när du varje vecka skickar en beskrivning av hur behandlingen går för dig. Du kan dessutom kontakta din behandlare vid behov, för att fråga saker eller få ytterligare stöd och hjälp. 

Vad finns det för risker med behandlingen?

Eftersom du framförallt i början och i slutet av behandlingen kommer få besvara flertalet frågor om ditt psykiska mående kan det upplevas ansträngande att besvara alla skattningsskalor. 

Vissa frågor i självskattningsformulären och intervjun berör ämnen som kan uppfattas personliga och känsliga. De bevaras och hanteras på ett säkert sätt precis som inom vanlig vård, för att du ska känna dig trygg när du svarar på dem. Du har tillgång till stöttning av din behandlare genom behandlingens gång för hjälp att hantera om du exempelvis upplever dessa frågor påfrestande.  

Upplever du under behandlingen att du är i behov av annan vård är det fritt att söka denna och vid behov även kommunicera till din behandlare. Ser behandlarna och ansvariga för studien att du är i behov av annan vård diskuterar de detta med dig och hänvisar dig vidare.  

Finns det några fördelar med behandlingen?

KBT-metoderna som behandlingen bygger på har visat sig effektiva för många som lider av depression och det är därför mycket möjligt att du blir hjälpt av ett engagerat och fokuserat deltagande i studien. Tidigare studie har även bekräftat goda effekter för gravida som lider av depression. Du har regelbunden kontakt med din behandlare och även möjlighet att skicka iväg meddelande när du känner att du är i behov av ytterligare stöttning. Upplever du motgångar och svårigheter med behandlingsmaterialet kan du skicka iväg ett meddelande till din behandlare så jobbar ni gemensamt för att hitta lösningar och öka din motivation.

Hur länge pågår behandlingen?

Behandlingen pågår under 10 veckor.

Vad innebär det att behandlingen är på internet?

Behandlingen sker digitalt på vår plattform. I plattformen kommunicerar du med din behandlare via textmeddelanden och hemuppgifter.

Hur anmäler jag mig? 

Anmälan till studien är nu öppen. Länken till anmälan finns att hitta på välkomstsidan.

Vad händer efter jag anmält mig?

Vi kommer först göra en bedömning om behandlingen passar dig och om du lider av depression. Hälften av deltagarna lottas och hälften får välja bedömningsform själva. 

Bedömningen kommer göras via telefon, videolänk eller via fysiskt besök. Fysiska besök är endast aktuella om det finns tillgång till det i ditt vanliga sjukvårdsområde. 

Behandlingen vi erbjuder är inte är tänkt att ersätta din vård vid MVC, vårdcentral eller specialistmödravården, utan den fungerar som ett komplement till den vård man redan får.

Vad händer om behandlingen inte passar mig?

Om vi under bedömningen upplever att du inte skulle bli hjälpt av behandlingen för dina besvär kommer du att meddelas detta och vid behov få information om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Kostar det något att delta i studien?

DANA-studien genomförs i reguljär vård i Region Stockholm. Därför betalar du enligt rådande patienttaxa 250 kronor för varje behandlarkontakt, dock minst 250 kr/vecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer ordinarie patientavgift för det inledande bedömningsbesöket. https://web.internetpsykiatri.se/om-oss/avgifter/. Avgiften är samma oberoende om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Högkostnadsskydd gäller. Det innebär att man under ett år betalar sammanlagt högst 1 200 kronor. När man kommit upp i det beloppet behöver man inte betala något under ett års tid från det första vårdbesöket. Högkostnadsskyddet gäller också när du söker vård i en annan region än där du bor. https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/hogkostnadsskydd-for-oppenvard/

Har du redan frikort registrerar vi ditt frikortsnummer. Du kan lämna uppgifter i behandlingsplattformen eller så kan du meddela oss via vår studietelefon: 08-585 849 10.

Högkostnadsskydd och frikort hanteras elektroniskt i Region Stockholm. Du kan själv logga in på 1177 Vårdguiden för att se ditt saldo. https://web.internetpsykiatri.se/om-oss/avgifter/hogkostnadsskydd/

Vissa regioner är anslutna till samma elektroniska frikortssystem, dock inte alla. 

Om din region inte är ansluten till e-frikortsystemet behöver du ta med alla kvitton (om du betalar med internetbank så skriv ut kvitton på att du betalat) och uppsök kassan på valfri vårdmottagning, exempelvis en vårdcentral. Skulle du först behöva en sammanställning av dina betalda fakturor kan du beställa en från patientavgiftsenheten. Telefonnumret dit är 08-123 360 30. Ring studietelefon 08-585 849 10 och meddela att du har frikort (uppge frikortsnummer) för att undvika vidare fakturering om du inte redan lämnat information i behandlingsplattformen.

Vid frågor rörande fakturor, till exempel om du har fått fakturor som du inte ska betala (till exempel efter en avbruten behandling), ring till vår studietelefon: 08-585 849 10.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Internetförmedlad Kognitiv beteendeterapi (IKBT)

Behandlingsmetoden KBT går ut på att patienten själv är engagerad och aktiv i sin behandling och sitt förändringsarbete. Syftet är att pröva nya sätt att agera och få nya perspektiv för att kunna bryta negativa mönster i vardagen eller hitta nya sätt att må bättre. Detr även ut på att fundera över sina mål och värderingar, som tillsammans med stödet från behandlaren kan det lättare att genomföra förändringar.  

IKBT är en behandlingsmetod som utgår från samma principer som KBT. Du arbetar aktivt och engagerat för att nå dina mål och jobba mot dina värderingar. Skillnaden är att du i IKBT jobbar mer på egen hand med att lära dig om behandlingens innehåll och fundera på hur du ska genomföra de olika metoder som ingår i den, med regelbunden vägledning från din behandlare. Själva genomförandet av behandlingen, det som ofta leder till att du kan börja må bättre, görs sedan precis som i vanlig KBT i din egen vardag, inte när du jobbar med behandlingen på internet eller har kontakt med din behandlaren för att stämma av hur det går och få stöd. 

Uppdaterad av:

josefinabrinkenius 2022-06-17